Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScript[IPS_8-9/2021] LUÂN CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI - TỪ TIN CẬY ĐẾN TỰ DO